Regulamin

Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych

Artykuł 1 Zakres obowiązywania Regulaminu

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę usług, których przedmiotem są tłumaczenia pisemne.
1.2 Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
1.3 Regulamin obowiązuje, o ile postanowienia Umowy regulującej zasady współpracy lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Artykuł 2. Definicje

2.1 Zleceniodawca
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, składająca zamówienie w imieniu własnym lub działając na mocy stosownego upoważnienia na rzecz innego podmiotu.

2.2 Wykonawca
Biuro Tłumaczeń ARTE ET LINGUA z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ul. Orzeskiej 51,
Działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o nr ew.: 3385/06 oraz nr NIP: 635 162 80 46.

2.3 Faktura VAT
Dokument księgowy będący podstawą dokonywania przez Zamawiającego płatności za Usługę świadczoną na jego rzecz przez Wykonawcę.

2.4 Usługa
Usługi, których przedmiotem są tłumaczenia pisemne, określone w artykule 4 niniejszego Regulaminu.

2.5 Umowa
Dokument pisemny na mocy którego, strony obopólnie postanawiają zmienić treść obowiązującego Regulaminu.

2.6 Zamówienie
Złożone drogą elektroniczną oświadczenie określające m.in. treść zlecanej do wykonania Usługi.
Artykuł 3. Postanowienia ogólne

3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę z należytą starannością, według warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także według informacji zamieszczonych w Zamówieniu lub Umowie, gdy zostaje ona zawarta.

3.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę z należytą starannością, według warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także według informacji zamieszczonych w Zamówieniu lub Umowie w przypadku gdy zostaje ona zawarta,

Artykuł 4. Zakres świadczonych Usług

4.1 Wykonawca świadczy Usługi, których przedmiotem są następujące rodzaje tłumaczeń pisemnych:

a) tłumaczenia zwykłe
b) korekty językowe
c) korekty wykonywane przez native speakerów
d) tłumaczenia uwierzytelnione
e) uwierzytelnienia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych

Artykuł 5. Wykonanie Usługi

5.1 Zamówienie powinno zawierać:
Określenie języków (wyjściowego oraz docelowego), rodzaju tłumaczenia, usług dodatkowych, zakres korekt (o ile będą przedmiotem Usługi), formy edycyjnej, terminu realizacji Usługi, formę oraz sposób dostarczenia tekstu do Wykonawcy, formę oraz sposób dostarczenia wykonanej Usługi do Zleceniodawcy oraz dane Zleceniodawcy niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku gdy wolą Zleceniodawcy jest wykorzystanie określonej terminologii, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Wykonawcę a także zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy niezbędnych glosariuszy.

5.2 W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, Zamawiający wskaże osobę uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą w celu usunięcia wątpliwości dotyczących niejednoznaczności terminologicznych, jakie mogą pojawić się w tłumaczonym tekście. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek braku możliwości rozstrzygnięcia wskazanych wyżej wątpliwości o ile nie są one następstwem ogólnej poprawności językowej.

5.3 Przed przystąpieniem do wykonania Usługi, Wykonawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego przez Zamawiającego tekstu będącego przedmiotem Usługi, w celu sprawdzenia informacji wskazanych przez Zamawiającego w Zamówieniu. W przypadku gdy na skutek wskazanej weryfikacji Wykonawca uzna, że przedmiot Usługi odbiega od informacji wskazanych w Zamówieniu, jest on uprawniony do zmiany warunków realizacji Usługi, o czym bezzwłocznie poinformuje Zleceniodawcę, wyznaczając mu odpowiedni termin akceptacji zmienionych warunków wykonania Usługi.

5.4 Powyższe postanowienie ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wyceny dokonanej na podstawie zapytania ofertowego określonego w art. 6. W sytuacji, gdy na skutek weryfikacji tekstu dokonanego przez Wykonawcę okaże się, że tekst będący przedmiotem Usługi odbiega od informacji wskazanych w zapytaniu ofertowym (np. jest to tekst specjalistyczny), wówczas wycena dokonana na skutek zapytania ofertowego przestaje wiązać.

5.5 Zleceniodawca powinien poinformować Wykonawcę o zamierzonym sposobie wykorzystania przetłumaczonego tekstu. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie poinformuje Wykonawcy o docelowym sposobie wykorzystania przetłumaczonego tekstu, Wykonawca jest uprawniony do wykonania tłumaczenia zwykłego.

5.6 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek, tego, że Zleceniodawca wykorzystał przetłumaczony tekst w sposób inny niż wskazany w Zamówieniu, lub nie wskazał docelowego przeznaczeniu tekstu, na skutego czego Wykonawca był uprawniony do wykonania tłumaczenia w sposób określony w art. 1.5 zdanie drugie.

Artykuł 6. Zapytanie ofertowe

6.1 Zamawiający przed złożeniem Zamówienia na wybraną Usługę zawsze uprawniony jest do wcześniejszego złożenia zapytania ofertowego. Na jego podstawie przygotowana zostanie oferta zawierająca wycenę Usługi oraz termin jej wykonania.

6.2 Zapytanie ofertowe złożyć można osobiście w siedzibie Wykonawcy, oddziałach, telefonicznie, pocztowo lub drogą elektroniczną.

6.3 Wycena jest bezpłatna i nie obliguje do złożenia Zamówienia.

Artykuł 7. Składanie Zamówienia

7.1 Realizowane są wyłącznie takie Zamówienia, które zostały złożone w formie pisemnej, a następnie zostały dostarczone Wykonawcy:
a) faksem
b) drogą elektroniczną
c) drogą pocztową
d) drogą kurierską

7.2 Zamawiający powinien również potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień.
7.3 Datą przyjęcia Zamówienia, jest data pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia przez niego Zamówienia.
7.4 Strony mogą w Umowie określić inne sposoby złożenia Zamówienia.

Artykuł 8 Odwoływanie zleceń

8.1 Zleceniodawca ma prawo odwołać złożone Zamówienie na Usługę w dowolnym momencie.

8.2 Odwołanie złożonego Zamówienia następuje wyłącznie w formie pisemnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00.

8.3 Odwołanie złożonego Zamówienia poza godzinami określonymi w pkt 2, a także w dni ustawowo wolne od pracy, uznaje się za skutecznie doręczone w najbliższym dniu roboczym o godzinie 9.00.

8.4 W przypadku złożenia oświadczenia woli w przedmiocie odwołania zlecenia, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, w kwocie proporcjonalnej do części Usługi wykonanej do chwili złożenia takiego oświadczenia, ustalonej zgodnie z art. 8.2 -8.3.

8.5 Postanowienie art. 8.4 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku skutecznego w rozumieniu art. 8.2-8.3, złożenia oświadczenia woli w przedmiocie odwołania Zamówienia.
W przypadku braku skutecznego odwołania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pełnego wynagrodzenia.

8.6 Na życzenie Zleceniodawcy, Wykonawca bez zbędnej zwłoki, przekaże wykonaną część Usługi, zgodną ze złożonym Zamówieniem.

Artykuł 9 Płatności

9.1 Płatności za wykonane Usługi dokonywane są na podstawie wystawionej przez Zamawiającego Faktury VAT w następujący sposób:

a) płatności gotówkowe w siedzibie Wykonawcy, przy ul. Orzeskiej 51, 43-170 Łaziska Górne
b) płatności gotówkowe w jednym z oddziałów Wykonawcy, których adresy znajdują się na stronie http://tlumaczeniaekspresowe.com/kontakt
c) płatności bezgotówkowe realizowane na numer rachunku bankowego, oznaczonego na Fakturze VAT
d) Płatności bezgotówkowe realizowane za pośrednictwem systemu Dotpay. Zamawiający po złożeniu Zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną unikalny, bezpieczny link ze strony serwisu Dotpay, celem dokonania płatności. Potwierdzenie płatności przekazywane jest Zamawiającemu drogą elektroniczną

9.2 Faktura VAT opiewa na 7 dniowy termin płatności, liczony od dnia jej wystawienia.

9.3 Właściwa Umowa może określać inne terminy płatności.

9.4 W wyjątkowych okolicznościach Wykonawca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed przystąpieniem do wykonania Usługi.

9.5 W przypadku 7 dniowego przekroczenia terminu płatności wynikającego z Faktury VAT, Wykonawca dokonuje mailowego lub telefonicznego przypomnienia o konieczności uregulowania należności określonej w Fakturze VAT.

9.6 W przypadku 14 dniowego przekroczenia terminu płatności wynikającego z Faktury VAT, Wykonawca przesyła bezpośrednio na adres zgłoszony w pisemnym Zamówieniu Usługi wezwanie do zapłaty.

9.7 W przypadku miesięcznego przekroczenia terminu płatności wynikającego z Faktury VAT, Wykonawca przekazuje roszczenie wobec Zleceniodawcy firmie windykacyjnej lub za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

9.8 W wyjątkowych przypadkach Wykonawca dokonuje zgłoszenia dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.

Artykuł 10 Poufność

10.1 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze złożonym Zamówieniem na wybraną Usługę.

10.2 Właściwa Umowa może określać szczegółowe warunki zachowania poufności.

Artykuł 11. Tryb postępowania reklamacyjnego

11.1 Zleceniodawca może złożyć reklamację, dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, pisemnie na adres rejestrowy Wykonawcy, z dopiskiem „Reklamacja”, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną.

11.2 Reklamacja powinna określać:

a) imię oraz nazwisko lub nazwę Zleceniodawcy wraz z adresem zamieszkania lub siedziby
b) określenie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem form, które zdaniem Zamawiającego zostały nieprawidłowo użyte, wraz z określeniem wnioskowanego sposobu załatwienia Reklamacji.

11.3 Terminy składania reklamacji regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze zm.).

11.4 Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za poprawność tekstu tłumaczonego pod względem merytorycznym oraz fachowym.

11.5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przetłumaczonym tekście będących skutkiem:

a) błędów merytorycznych w tekście tłumaczonym
b) występujących w przetłumaczonym tekście rozbieżności znaczeniowych oraz treściowych
c) zastosowania w tekście tłumaczonym odmiany języka środowiskowego, ściśle branżowego, słowotwórstwa itp.
d) nieuwzględnienia przez Zleceniodawcę sugestii Wykonawcy dotyczących zastosowania określonych korekt
e) braku informacji do zapytania Wykonawcy dotyczącego wątpliwości terminologicznych w tłumaczonym tekście

11.6 W przypadku tłumaczenia pisemnego przeznaczonego do publikacji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przetłumaczonego tekstu wyłącznie wówczas, gdy Zamawiający w pisemnym Zamówieniu poinformował Wykonawcę o takim przeznaczeniu tego tekstu.

11.7 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w przedmiocie wykonania Usługi będącej skutkiem przesłania przez Zleceniodawcę nieczytelnego tekstu.

Artykuł 12. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

12.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie, w Umowie, o ile taka zostanie zawarta oraz w odpowiednich przepisach prawa.

12.2 Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z sumą gwarantowaną do 100 000,00 zł.

12.3 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności jeśli nie otrzymał od Zleceniodawcy przedmiotowo istotnych informacji pozwalających na rzetelne wykonanie Usługi, w szczególności informacji o przeznaczeniu tłumaczenia do publicznej publikacji lub innej formy rozpowszechniania tłumaczenia.

Artykuł 13. Przepisy końcowe

13.1 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

13.2 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 64.16.93 ze zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.(Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

13.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2010 roku.

13.4 Aktualna treść Regulaminu dostępna jest zawsze w siedzibie Wykonawcy: ul. Orzeska 51, 43-170 Łaziska Górne oraz pod adresem: http://tlumaczeniaekspresowe.com/regulamin